تفکر خلاقانه

ما آینده دیجیتالی را توسعه می دهیم و ایجاد می کنیم.

این کلمات کافی است. هیچ یک از لذت ها به این دلیل که درد است یا از آن اجتناب می کند اما همین.