ما چه میکنیم

برنامه ها و طراحی وب سایت دارای بالاترین امتیاز.

این کلمات کافی است. هیچ یک از لذت ها به این دلیل که درد است یا از آن اجتناب می کند اما همین.