دید فعال

ما می دانیم که چگونه یک برند را ارتقا دهیم.

این کلمات کافی است. هیچ یک از لذت ها به این دلیل که درد است یا از آن اجتناب می کند اما همین.